Házirend

18/1 A házirend célja, hogy meghatározza a lakóépületben lakó és tartózkodó személyek egymás iránti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, amelyek a társas együttéléshez nélkülözhetetlenek, továbbá előírja a lakóépület rendeltetésszerű használatára, állagának védelmére szolgáló követelményeket.
A házirend egyaránt vonatkozik a tulajdonostárs által lakott lakásokra, a tulajdonostárs által bérbe adott lakásokra, a közös használatú helyiségekre (kapualj, kapubejáró, lépcsőházak, liftek, szemétledobók, szeméttároló konténer helyiség, szerelőszinti terek, szárítóhelyiségek, tároló helyiségek) valamint a közös tulajdonú és közös hasznosítású bérleményekre.

18/2 Általános előírások
18/2/1. A kaputelefonon felcsengetőknek csak abban az esetben nyissanak ajtót, ha azokat ismerik, illetve látogatásukat várják.
18/2/2. A lakóépületben - napszaktól függetlenül - tartózkodni kell minden mások nyugalmát zavaró magatartástól és tevékenységtől:
18/2/3. Rádió, lemezjátszó, cd, dvd, videó, és egyéb elektronikus berendezés csak úgy működtethető, illetve hangszeres gyakorlás úgy folytatható, hogy mások nyugalmát ne zavarják. Továbbá hangszeres gyakorlások, zeneoktatás 08-18 óra között, szombaton 8-14 óra között lehet, vasárnap és ünnepnapokon nem lehetséges.
18/2/4. Zajosabb rendezvények (pl. névnap, házibulik esetén) illik és szükséges a közvetlen alsó és felső szomszédoknak az eseményt előre bejelenteni, és a ház többi lakójára is tekintettel lenni. Szigorúan tilos a ház területén (ablakból kidobva) robbanás és tűzveszélyes pirotechnikai eszközök használata!
18/2/5. Jelentős zajt okozó háztartási gépek (porszívó, mosógép) használata hétköznap 8-21 óra között szombaton 8-16 óra között lehetséges. Karácsonykor és húsvétkor tartózkodjunk ezen gépek használatától.
18/2/6. Zajjal járó építési, szerelési munkavégzés kizárólag munkanapokon 8-18 óra között, továbbá kevésbé zajos építési tevékenység szombaton 8-14 óra között végezhető. (Ezen munkákról a szövetkezet ügyvezető elnökét írásban tájékoztatni, kell a hely az időpont és a várható időtartam és tevékenység pontos megjelölésével. A szomszédokat pedig a földszinti lift ajtóra vagy hirdető táblára kifüggesztett rövid levélben értesíteni kell.
Kivételt képez ez alól azonnali beavatkozást igénylő szerelési munka.(életveszély, hibaelhárítás)
18/2/7. A ház ablakaiból, erkélyéről poros textíliát, kirázni szőnyeget, ágyterítőt a szomszéd sérelme nélkül kirázni nem lehet, azok kirázása tilos!
18/2/8. Tilos az ablakokból bármit kidobni, vagy kiönteni, mely a járókelők részére balesetveszélyes állapotot idézhet elő, vagy a ház környezetét szennyezi. (pl. égő cigaretta, csikk, gyümölcshéj, kenyér, ételmaradék, háztartási hulladék,) Tilos az utcára a járókelők ruházatát beszennyező folyadék, kiöntése. Ház külső homlokzatára, csak olyan tárgyak helyezhetők el,(igazgatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával) amelyek azzal harmonizálnak. Ruhaneműt kiteríteni csak az erkély korlát magasságáig lehet, ablakon kilógatni szigorúan tilos.
18/2/9. Aki bármely anyag szállítása vagy lerakása, illetve lakásfelújítás során a közös használatú helyiségeket vagy területeket beszennyezi, köteles azt saját költségén megszüntetni és a takarítást elvégeztetni, ennek hiányában ennek költségeit a szövetkezetnek megtéríteni.
18/2/10. A lépcsőházak időszakos rovar-mentesítését a tulajdonos, illetve lakáshasználó, a rovarfertőzés megszüntetése érdekében köteles eltűrni.
18/2/11. A lépcsőházban semmilyen tárgy nem helyezhető el, közös helységben gyúlékony robbanás-veszélyes anyag tárolása és ezek, valamint nyílt láng használata és a dohányzás tilos.

18/3 Az épület állagvédelmével kapcsolatos előírások
18/3/1. A lakóépület állagvédelme a használót (tulajdonostársat és bérlőt) arra kötelezi, hogy a lakásokat és bérleményeket, valamint a közös használatú helyiségeket és területeket, azok berendezéseit és tartozékait (liftvészjelző, kaputelefon és felcsengető berendezések, stb.) rendeltetésének megfelelően használják. Ezzel ellentétes szándékot az ügyvezető elnöknek be kell jelenteni, aki jogosult, dönteni annak engedélyezéséről.
18/3/2. A közös helyiségek tárolók és lakások védelmében olyan elektronikus (kamera,riasztó) védelem alakítató ki, amelynek használata a jogszabályoknak megfelelő. A kamerák által rögzített felvételek megtekintését, felhasználását a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő és azzal összhangban álló és az igazgatóság által megalkotott külön szabályzatban az határozza meg.(közös helyiségekben a kamerák felszereléséről a közgyűlés határozott)
18/3/3. Az épületet és a lakásokat és nem lakás céljára szolgáló helyiségek a ház központi berendezéseit (víz, gáz, csatorna, áramellátási berendezéseit,) rendeltetésüknek megfelelően, a környezet kímélésével, és gazdaságosan kell használni. Ezek javításával járó kimaradások idejéről a tulajdonostársakat előre értesíteni kell. A közös tárolókban, lakásokban lévő közös szerelvényekhez a hozzáférést szükség szerint biztosítani kell.
18/3/4. A tulajdonos vagy bérlő, szívességi lakáshasználó az általa használt illetve tulajdonolt lakás területén túl az igazgatóság engedélye és a két szomszédos lakó hozzájárulása nélkül semmilyen beépítést nem végezhet. Abban az esetben, ha azt a tulajdonos megszegi az ebből eredő kárt köteles megtéríteni.
18/3/5. A lakás területén belül a szobák választó falait illetve annak elemeit érintő szerkezeti átalakítást (falbontás, faláttörés) csak abban az esetben lehet végezni, ha ezt 15 nappal a munka megkezdése előtt részletes kérelemmel az ügyvezető elnöknek bejelentették.
Főfalat, tartófalat megbontani, kivenni nem lehet.
Az ügyvezető elnök mellett a lépcsőház többi lakóját is a hirdető táblán 30 nappal a munka megkezdése előtt tájékoztatni kell. (A munka idejének, helyének, és a tevékenység megjelölése mellett a befejezés időpontját is feltüntetve.)
18/3/6. A homlokzati ablakok cseréje esetén a lakó a ház többi nyílászáróihoz hasonló ablakot kell, hogy beépítsen. (eredetivel közel azonos)
18/3/7. A tulajdonostárs a ház gépészeti rendszerét is érintő (víz, csatorna, fűtési rendszer) átalakítást, csak az ügyvezető elnök előzetes tájékoztatása mellett végeztetheti el.
18/3/8. A tulajdonos a ház közös gravitációs, vagy elszívó rendszerű csatornáját nem bonthatja meg, keresztmetszetét nem csökkentheti, szagelszívóját nem kötheti rá. Amennyiben már megtette, köteles azt megszüntetni. (tűzvédelmi előírás) Főzés alkalmával a lakótárs köteles a bejárati ajtaját zárva tartani, ilyen esetben a folyosóra tilos a szellőztetés.
18/3/9. A közös helységeket szennyező lakó, minden ebből eredő kárt köteles megtéríteni.
8/3/10. A tulajdonos az általa használt területen (lakás, bérlemény) köteles a beázás mentességet biztosítani, mert a nedvesség a panel szerkezetét, műszaki állapotát nagymértékben károsítja, és a szomszédos lakásban is súlyos károkat okozhat. Ennek érdekében a különböző vízszivárgási lehetőségeket (fürdőszoba, WC, konyha) a lakásban a szomszéddal együttműködve köteles megszüntetni, megvizsgáltatni.
18/3/11. A gázkészülékek és tartozékainak karbantartására a tulajdonos köteles (5 évenként ). Az új konyhai műanyag ablakokba be kell építeni a szellőzéshez szükséges légbevezetőt.

18/4. Tárolás
18/4/1. Az épület bejáratának előterében lakó és tulajdonos semmit sem tárolhat, tarthat. A szemétledobóba csak háztartási szemét dobható, műanyag flakont a szelektív tárolóba összegyűrve lehet bedobni. Gyúlékony, robbanásveszélyes, mérgező anyagot, savat ledobni, beönteni tilos!
18/4/2. A közös tulajdonú szárító helyiséget minden emeleti lakó azonos jogon használhatja. Egy lakó csak a többi emeleti lakótárs írásbeli hozzájárulásával használhatja kizárólagosan a szárító helyiséget. Abban az esetben, ha az adott emeleten a tulajdonosok úgy döntenek, hogy a szárító helyiséget tárolóként kívánják használni, úgy arra is van lehetőség. Azonban ha csak egy tulajdonos is nem járul hozzá, hogy tárolóként használják, úgy az eredeti funkciójának megfelelően kell használni. Minden emeleten lakót egy nap reggel 9 órától másnap reggel 9-ig megillet, vasárnap egy lakó sem használhatja a helyiséget. A lakások száma igazodik a napok számához. (legkisebb szám a hétfőt jelenti)
18/4/3. Az emeleti folyosókon, lépcsőházi fordulókban lomot, bútorokat illetve egyéb vagyontárgyakat, (Pl: virág) szemetet tárolni, tilos!, azt a szövetkezet annak költségére elszállítatja, aki azt ott elhelyezte.
18/4/4. A lakásokban és az emeleti szárító és egyéb közös helyiségekben mérgező, gyúlékony, robbanás veszélyes anyagokat tárolni Tilos!
18/4/5. A lépcsőházakban lévő közös helyiségekben motorkerékpárt tárolni Tilos!
18/4/6. Építési anyagokat, nem lehet tárolni a közös tulajdonban álló területeken. Szeméttároló konténerekbe építési törmeléket bedobni tilos!

18/5 Egyéb előírások
Az épület homlokzatán bármilyen hirdetést, fényreklámot, csak az ügyvezető elnök írásbeli engedélyével lehet elhelyezni. Amennyiben az épületen elhelyezendő hirdetés, fényreklám a 10m2 meghaladja illetve az épület városképi megjelenését befolyásolja, annak feltételeit és ellentételezését az ( Elnök ) ügyvezető elnök határozza meg, a közgyűlés pedig dönt annak elfogadásáról, vagy elutasításáról.
A lakóházban nagy ügyfélforgalmú ipari, gazdasági, kereskedelmi tevékenységet nem lehet folytatni, kivéve, ha a helyiség közvetlenül az utcáról megközelíthető.
Virágok az erkélyeken, párkányokon, csak biztonságos virágládában és a lakó felelősségére helyezhetők el. Virágok gondozása csak mások érdeksérelme nélkül történhet.

18/6 Állattartás
18/6/1. Tilos galambok, sirályok, egyéb madarak ház ablakaiból való etetése, mivel az a szomszédok ablakait-párkányait beszennyezi és fertőzésveszélyes.
18/6/2. Kutyát, macskát, hüllőket a lakóházban úgy lehet tartani, hogy azok mások nyugalmát, életét, testi épségét, vagyonát, ne veszélyeztessék, nyugalmukat ne zavarják. Az állatokat a hatályos jogszabályban maximált mértéknek megfelelően lehet tartani. Veszélyes állatokat csak hatósági engedély birtokában, és az ügyvezető elnök hozzájárulásával lehet tartani.
18/6/3. Az állatok által okozott károkért azok tulajdonosa tartozik felelősséggel a Ptk. szabályai szerint.

18/7 Károkozással kapcsolatos egyéb tudnivalók
18/7/1. A házirendben foglaltak be nem tartása, valamint a társadalmi együttélést súlyosan veszélyeztető magatartás esetén a lakótársak kérésére az ügyvezető elnök figyelmezteti a sérelmes magatartást folytató lakótársat a tevékenység, megszüntetésére és az esetleges károk megtérítésére. A huzamosabb időn át a házirendet megsértő tagtársat a szövetkezet ügyvezető elnöke és felügyelőbizottság elnöke vagy tagja közös határozatával, illetve a közgyűlés határozatával kizárhatja a szövetkezeti tagok közül.
18/7/2. A súlyosan közösségellenes magatartást tanúsító lakóval szemben a lakótársak vagy a szövetkezet ügyvezető elnöke a 2004.évi CXXXIX. törvény által módosított 1999. évi LXIX. Törvény 124/A § szerint a szabálysértési hatósághoz fordulhat, aki a vétő személyt 100.000,- Ft pénzbírsággal, vagy elzárással sújthatja.

18/8 A házirend kifüggesztése
A házirend a kögyűlés általi elfogadása után a módosított alapszabállyal együtt lép hatályba 2014. május 21. napján.

A házirend minden lépcsőházban való kifüggesztéséről az ügyvezető elnök köteles gondoskodni.